PonúkameZávadská 20, 831 06 BratislavaFONDBYT s.r.o  - spoločnosť zaoberajúcou sa  správou bytových domov, prevádzkových a ostatných nehnuteľností. Konateľky spoločnosti Vavríková Darina a Vojteková Iveta   pôsobia aktívne v oblasti správy bytov od roku 1996. V sfére bytovej a stavebnej  od ukončenia vzdelania. V oblasti správy bytov a ostatných objektov na zmluvnom základe zabezpečujeme komplexnú správu vo vysokej kvalite poskytovaných služieb a to vďaka našim dlhoročným odborným skúsenostiam.

Naším partnerom sú vlastníci bytov a NP, ktorí rozhodujú o svojom spoločnom majetku a spolupracujú priamo s konateľkami firmy. V tomto vzťahu  riešime problematiku spojenú s plynulým chodom a obnovou bytových domov v zmysle dodržiavania všetkých zákonov o vlastníctve bytov a NP, energetických zákonov a zákona o vyhradených technických zariadeniach.

Mnohé naše domy sú po komplexných obnovách, na ktoré boli získané finančné prostriedky formou dotácií, ŠFRB, alebo z komerčných úverov.  Domy v našej správe profitujú aj zo skutočnosti, že spolupráca je naviazaná medzi správcom, zástupcami vlastníkov bytov a dodávateľskými firmami.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie na možné škody spôsobené pri výkone svojej činnosti do výšky 100 000,-€

 

data/file/FB-cennik-2016.doc


Správcovskú činnosť poskytujeme v týchto okruhoch:


1.   Zabezpečenie ekonomickej činnosti vo vlastnej réžii

    -    zabezpečenie samostatného účtovníctva,

    -    vedenie samostatných účtov v bankových subjektoch na preddavky služieb spojených

          s užívaním bytov a tvorbe fondu opráv

    -    možnosť kontroly pohybov na účtoch domu zo strany zástupcov vlastníkov bytov

          prostredníctvom internet-bankingu,

    -    evidenciu príjmov a výdavkov spojených s predmetom zmluvy,

    -    príprava rozpočtu FO,

    -    predkladanie ročného výkazu hospodárenia,

    -    evidenciu pohľadávok za nezaplatené úhrady do FO a zálohové platby na plnenia, ktoré

         vzniknú vlastníkom pri zabezpečovaní správy domu,

-    spracovanie vyúčtovania služieb a FO.

   


2.   Zabezpečenie prevádzky domu:

    

Uvedené subdodávky služieb zabezpečujeme v spolupráci s vlastníkmi bytov, resp. zástupcami za dom ( predsedom spoločenstva)


3.    Právna sféra:


    -     vymáhanie pohľadávok ( neplatiči) právnou, resp. exekučnou a dražobnou formou,

 

    Právna sféra je zabezpečená subdodávkou v zmysle cenníka právnych služieb.